ACCÉS MENORS

Els menors fins a 3 anys no paguen entrada.

Les persones menors de 14 anys podran accedir al concert pagant l’entrada corresponent i hauran d’anar acompanyats pels seu pare/mare o tutor/a. Els tutors/es hauran de portar la documentació que els identifique com a tal. Les persones menors d’entre 14 i 16 anys complits podran accedir al recinte pagant l’entrada corresponent. Només hauran d’aportar en l’accés una autorització signada pels seu pare/mare o un tutor/a.

D’altra banda, el pare/mare o tutor/a haurà de signar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre es trobe a l’interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares/mares o tutors/es hauran de portar una entrada vàlida i acompanyar al menor dins del recinte, sense que siga possible la seua estada de manera individual.

En tot moment tant els pares/mares o tutors/es legals com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fora requerit per part del personal de l’organització per a acreditar la seua identitat. En el cas d’estrangers, hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen. Tant l’autorització d’assistència com el document de descàrrec podran recollir-se i emplenar-se a l’entrada del recinte, o descarregar-lo en el link d’ací baix i portar-lo omplit i signat al concert.

L’organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18 anys.

La falta de compliment d’aquests requisits  seran motiu d’expulsió del recinte i no donaran dret a cap devolució del preu abonat per l’entrada del menor.