ACCÈS MENORS

Per norma general, els menors fins a 3 anys poden accedir de manera gratuïta als concerts. Consulta durant el procés de compra de cadascun dels concerts les condicions de compra d’entrades per a menors. 

Les persones menors de 14 anys podran accedir al Festival pagant l’entrada corresponent i hauran d’anar acompanyats pels seus pares/mares o un tutor/a. Els tutors/es hauran de portar la documentació que els identifique com a tals. Les persones menors d’entre 14 i 16 anys complits podran accedir al Festival pagant l’entrada corresponent. Només hauran d’aportar en l’accés una autorització firmada pels seus pares o un tutor/a. Per a l’accés, descarrega i ompli el formulari en l’apartat Accés Menors.

D’altra banda, el pare/mare o tutor/a haurà de signar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre es trobe a l’interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares/mares o tutors/as hauran de portar una entrada vàlida i acompanyar al menor dins del recinte, sense que siga possible la seua estada de manera individual.

En tot moment tant els pares/mares o tutors/as legals com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fóra requerit per part del personal de l’organització per a acreditar la seua identitat. En el cas d’estrangers, hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen. Tant l’autorització d’assistència com el document de descàrrec podran recollir-se i emplenar-se a l’entrada del recinte.

L’organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18 anys.La falta de compliment d’aquests requisits, seran motiu d’expulsió del recinte i no donarà dret a cap reemborsament del preu abonat per l’entrada del menor.

Shopping Basket